הופכים חלום לתיירות

תקנון אתר ותנאים כלליים

א. תנאים כלליים
1. אתר "קאמינוס" הינו אתר אינטרנט המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות.
2. מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
3.  הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי "קאמינוס" ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י חברת "קאמינוס" מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי "קאמינוס" ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה.
4 . תהליך ההזמנה :
4.1 חלק מההזמנות המבוצעות  הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.
4.2 יובהר כי הזמנתך נדרשת אישור, הזמנתך תאושר סופית מול נציג/ת קאמינוס טלפונית ו/או במייל שנמסר במעמד ביצוע ההזמנה.
4.3 על הנוסע החובה לאמת את פרטי ההזמנה ולוודא כי הפרטים בכרטיס הטיסה ו/או השוברים הנלווים אליו תואמים את פרטי ההזמנה.
4.4 תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "קאמינוס" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.
5. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.
6.המחירים באתר הינם להזמנות ישירות בלבד.להזמנות סוכני נסיעות, יש להשתמש ולהתעדכן במערכות המתאימות לסוכנים.
ב. מידע חשוב
7.  כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:
7.1 דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. קאמינוס ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.
7.2 במקרה של עדכון שם בדרכון לאחר בצוע ההזמנה חובה על הנוסע לעדכן את סוכן הנסיעות. יתכן ועידכון שם לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום נוסף לספקי השירות.
7.3 אשרות / אישורי כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות / אישורי כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך כזה. על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרות / אישורי כניסה עם הקונסוליות של המדינה בהן ירצה לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות / אישורי הכניסה בארץ. יובהר כי קאמינוס אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות / אישורי הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת / אישור כניסה שאינו מתאים.
בכל מקרה שנוסע יבחר להסתייע בשרותי החברה לצורך הנפקת אישורי כניסה ליעד, תגבה ממנו החברה את עלות הנפקת האשרה, לרבות דמי טיפול. היה ועלות הנפקת האשרה תעודכן על ידי רשויות המדינה, תגבה החברה מהנוסע את יתרת ההפרש.
7.4 תרופות וחיסונים – על הנוסעים החובה לוודא באופן אישי את הצורך בנטילת תרופות וחיסונים לרבות כמות התרופות המותרת לכניסה למדינות בהן יבקרו, וזאת בכפוף לאישור מרשם ע"י הרופא בשפה האנגלית. על הנוסעים החובה להיוועץ עם הרופא האישי או/ו לפנות למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.
7.5  אוכל/מזון מיוחד – אין  באפשרות החברה להתחייב על אספקת אוכל/מזון מיוחד כלשהו (כשר, אנטי אלרגני, נטול גלוטן, טבעוני וכיוצ"ב). כל נוסע שזקוק לאספקה שוטפת של מזון מסוג מסוים, נושא באחריות אישית לדאוג לכך בעצמו.
7.6 נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית. כמו כן, חובה לעדכן את הסוכן על ההיריון ולציין את תקופת ההיריון בזמן ביצוע ההזמנה. אישור סופי לביצוע הזמנה יינתן לפי אישור חברת התעופה וע"פ תנאיה.
7.7 פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען.
7.8 בעלי תעודות מעבר - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.
בטרם היציאה מומלץ לעיין בהתראות המסע המפורסמות על ידי המטה ללוחמה בטרור, כפי שמפורסמות בלינק הבא:http://www.nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx
ג. מדיניות מחירים
8. "קאמינוס" עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר), והם יכולים להיות שונים מהמחירים המוצעים בפרסומים אחרים של "קאמינוס".
9. במקרה של הזמנה טלפונית ו/או סיוע טלפוני ויעוץ טלפוני את כל תכתובת בדוא"ל, רשאית החברה לגבות דמי טיפול בסך של עד 50$ לנוסע, והכול לשיקולה של החברה.
10. ל"קאמינוס" שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.
11. מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להשתנות  ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש: עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה, שוברי מלון, שוברי רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע.
אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר,  תחול על המזמין בלבד.
12. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות (או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש על ידי "קאמינוס") הבקשה אינה מחייבת, אלא אם כן השירות שאישורו הנדרש הינו מהותי להזמנה וביחס אליו ניתנה הסכמת הלקוח ואישור של ספק השירות.שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

13. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי, אולם בכל מקרה לא יעלה סכום ההחזר הכספי בש"ח על הסכום בש"ח ששולם עבור ההזמנה.
14. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
14.1 במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל"קאמינוס" עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.
14.2  במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל"קאמינוס" תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה "קאמינוס" רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש"קאמינוס" מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט "קאמינוס" לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
ד. פרטי מזמין השירותים / מוצרים
15. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים.
16. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.
17. על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא חותם ומאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.
18. "קאמינוס" ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.
19. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר של "קאמינוס" אשר תהא רשאית להשתמש בו  בכפוף לכל  לדין.
20. עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה מאשר המזמין ל"קאמינוס" לשלוח למענו ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות לטלפון הנייד לרבות ס.מ.ס. ו/או וואטצאפ (WhatsApp) המוזנת בהזמנה, כדי לעדכן אותו מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה, לרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור ל"קאמינוס" בכל עת.
21. כאמור, בכל עת תוכל לבקש מ"קאמינוס" להסיר את שמך מרשימת הנמענים באמצעות לחיצה על לחצן הסרה/הסרוב שקיים בגוף המודעה, ובאין לחצן הסרה/סרוב, ע"י  פניה לחברה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שכתובתה 
ה. מידע ותמונות באתר
22. במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי "קאמינוס" וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ובהתאמה כולל האתר מידע מטעם "קאמינוס" ומידע מטעם צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר.
23. "קאמינוס" אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי "קאמינוס" אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.
24. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי "קאמינוס" על ידי צדדים שלישיים.
ו. תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר

 25. תנאי התשלום הינם כדלקמן:קאמינוס מחייבת את לקוחותיה בהתאם לשער העברות המחאות גבוה בש"ח אשר נקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.
26. חשוב לציין כי האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי "קאמינוס" לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין.
27. מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה
*הנחיות לנוסעים אשר משלמים באמצעות כרטיסי אשראי שלא בבעלותם:
 
אישור הזמנה סופי מותנה ע"י קבלת המסמכים הבאים :

  1. צילום ת.ז/ רישיון של בעל הכרטיס (בטרם ההגעה למלון).

  2. טופס צד ג' (ישלח באמצעות הסוכן בשעות הפעילות).

28. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "קאמינוס" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

ז. מניין ימי חבילת הנופש
29. במניין ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש המוצעות באתר האינטרנט, נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברות התעופה השונות, עמן קשור המארגן. היינו, ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש נספרים מעת יציאתכם מהארץ ועד שובכם, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ או הערב, והחזרה לארץ בשעות הבוקר.
הטיסות מבוצעות על ידי חברות סדירות ו/או שכר, אולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. טיסות השכר מותנות באישור מינהל התעופה האזרחי ומופעלות על פי תקנות טיסות השכר. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי. בהקשר זה ראו גם האמור בפרק העוסק בטיסות להלן.
ח. ביטולים ושינויים

30. בקשת ביטול עסקה, תעשה באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת:info@caminos.co.il
בבקשתך לביטול עסקה חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה ותאריך יציאה.
לאחר קבלת כל הפרטים לעיל חברתנו תבטל את הזמנתך ויישלח אליך אישור כי הזמנתך בוטלה.
31. יצויין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג', בין היתר, כמפורט להלן.
32. חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:
"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים
סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה,  ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בנוסף, סע' 14ג'1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות", או "אזרח ותיק" או "עולה חדש" מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ"ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה.
כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן:
(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
 

יובהר בזאת, כי טיול מאורגן או חבילת נופש, מורכבים ממספר שירותים ובניהם – שרותי טיסה המתחילים ומסתיימים בישראל וגם משרותי תיירות כגון: בתי מלון, כניסות לאתרים, הסעות אשר כולם מתחילים מחוץ למדינה וגם מסתיימים מחוץ למדינה.
דמי הביטול החלים על שירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינה הינם במסגרת תנאי הספקים השונים במדינות היעד.
שירות הטיסה החל בישראל ומסתיים בישראל הוא השירות היחיד הניתן להחילו במסגרת החוק הישראלי.
מרכיב דמי הביטול אשר נכתב בסעיף זה, מחולק לכ25% המהווים את השרות המתחיל והמסתיים במדינת ישראל כאשר שאר דמי הביטול המהווים כ-75% מסך דמי הביטול, מתייחסים לשירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינה.
לפיכך, במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך ורק לשירותים הניתנים בישראל ולא לשירותים הניתנים מחוץ לישראל.
חתימה על טופס הרשמה, או אישור עסקה בשיחה טלפונית עם מוקד המכירות של קאמינוס, או מתן אישור אינטרנטי באתר קאמינוס, מהווים הסכמה וקבלה של תנאי הביטול החלים על ספקים בחו"ל על פי האפשרות של ביטול עסקה לפי התנאים הנ"ל.

על פי החוק (תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן) קיימת אפשרות לבחירה בין 2 מסלולי ביטול העסקה:

מסלול ראשון: ברירת המחדל, על בסיס דמי הביטול כפי שכתובים בכל תוכנית טיול והם תקפים במידה והמטייל לא ציין אחרת.

לעומת זאת,

מסלול שני: מאפשר ללקוח לבטל על פי חוק הגנת הצרכן, אך התנאי הוא תוספת עלות של 10% ממחיר העסקה.

במקרה של בחירה במסלול השני, על הלקוח ליידע בכתב את חברת קאמינוס בעת ביצוע העסקה, ולקבל אישור חוזר בכתב מהחברה.

בנוסף, הלקוח חייב לשלם את מלוא סכום העסקה בעת בצוע ההזמנה בכדי לעמוד בתנאי זה.  

 

33.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן


ביטול הזמנה אשר לגביה לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול כדלהלן :
במקרים שבהם לא יהיה זכאי הלקוח לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן  -
 דמי ביטול בחבילות נופש וטיסות "קאמינוס":
 
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול בשיעורים מהמחיר הכולל של העסקה (להלן-"מחיר העסקה"), בהתאם למועד הביטול:

דמי ביטול טיסות וחבילות נופש:

מיום ההזמנה ועד 30 ימי עסקים לפני תחילת מתן השירות, יחוייב הלקוח ב- 100דולר או יורו בהתאם למטבע העיסקה.
ביטול 29 עד 22 ימי עסקים לפני יום תחילת מתן השירות, נשוא העסקה ללקוח (להלן-"יום היציאה") - 25% (עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 21 ימי עסקים לפני יום היציאה ועד 15 יום לפני יום היציאה - 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 14 ימי עסקים לפני יום היציאה ועד 8 יום לפני יום היציאה - 75% (שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בתוך עד 7 ימי עסקים לפני יום היציאה - 100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
לעניין ספירת מנין ימי העבודה יובהר כי במנין ימי העבודה לא יבואו ימי שישי, שבת, ערבי חג, וחג, כמו גם יום הודעת הביטול ויום היציאה.
 
דמי ביטול טיולים מאורגנים :
 
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחוייב כל ביטול בדמי ביטול בשיעור המחיר הכולל של העסקה (להלן - "מחיר העסקה") ו\או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול -
מיום ההזמנה ועד 30 ימי עסקים לפני תחילת מתן השירות, יחוייב הלקוח ב- 150 דולר או יורו בהתאם למטבע העיסקה.
ביטול 29 עד 22 ימי עסקים לפני יום תחילת מתן השירות, נשוא העסקה ללקוח (להלן-"יום היציאה") - 25% (עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 21 ימי עסקים לפני יום היציאה ועד 15 יום לפני יום היציאה - 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 14 ימי עסקים לפני יום היציאה ועד 8 יום לפני יום היציאה - 75% (שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בתוך עד 7 ימי עסקים לפני יום היציאה - 100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
לעניין ספירת מנין ימי העבודה יובהר כי במנין ימי העבודה לא יבואו ימי שישי, שבת, ערבי חג, וחג, כמו גם יום הודעת הביטול ויום היציאה.

במקרה שבו תבוטל/תידחה הנסיעה, מתוקף התקיימותם של נסיבות כוח עליון שאינם בשליטתה של החברה, וגם אם היתה עושה כל אשר ביכולתה, לא היה באפשרותה למנוע את ביטולו/דחייתו בשל אותן נסיבות, ו/או מתוקף רצונם של משתתפי הטיול (במקרה של טיול מאורגן) לעשות כן, ובאופן שמייצר מצב דברים חדש שבו לא מתקיים המינימום הנדרש להוצאתו של הטיול לפועל, יחויב כל ביטול בשיעור דמי ביטול העסקה הנכונים למועד ההודעה.

שינוי שם נוסע הנוסע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע, יתכן ותיקון השם יחוייב בתוספת תשלום מאחר ויחשב כשינוי בחברת התעופה בהתאם לנהלי חברת התעופה
 
במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לקבוע במסמך ההזמנה שנחתם מול הלקוח יגבר הכתוב בטופס ההזמנה.

מדיניות קורונה
במקרה של הכרזת נתב"ג כסגור או הגדרת היעד כיעד ברמת סיכון מירבית, קרי הנסיעה אל היעד אסורה, ניתן לקבל זיכוי לרכישה עתידית במלוא הסכום, עבור החופשה הבאה שלכם, או לחילופין החזר כספי בניכוי 100 דולר/יורו לאדם, בהתאם למטבע החבילה.

ט. טיסות
34. הטיסות המוצעות על ידי "קאמינוס" הכלולות בחבילות הנופש הינן טיסות שכר והן מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה ובכפוף לתקנות טיסות שכר: "רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) התשמ"ב 1982".
35. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה, על המזמין החובה לפנות מיידית לסוכן הנסיעות ו/או לחברת התעופה בנדון.
36. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות, לרבות לוחות הזמנים שלהן ונתיביהן, במועד ההזמנה אינם בהכרח סופיים, הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה. 
37. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי "קאמינוס", בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.
היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא "קאמינוס" בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.
38. הנוסע מסכים ומתחייב לעקוב אחר פרסומי החברה ו/או קבלת הודעות ס.מ.ס שיישלחו לו לאחר ביצוע ההזמנה, כולל  הודעות על שינויי שעות הטיסה לרבות עיכובים והקדמות ככל שיהיו. הנוסע מסכים כי באחריותו הבלעדית לוודא בכל ערוצי ההפצה האפשריים (אתר החברה, אתר רשות שדות התעופה וכד'), כי שעות הטיסה הטנטטיביות המופיעות בסיכום ההזמנה שנשלח אליו תואמות את שעות הטיסה בפועל.
39.  ארוחות– הזמנות לארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחר בטיסה הינו בגדר בקשה בלבד, ו"קאמינוס" אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה ע"י חברת התעופה, אלא רק להעברתה לחברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנהלים.
י. הנחיות לנוסע
40. הגעה לשדה התעופה - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון.
41. "קאמינוס" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.
42. הגעה לטיסה – זמן ההגעה לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות לפני הטיסה.
43.  תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש.
44. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.
יא. בתי מלון - בחבילות נופש וטיולים מאורגנים
הערות כלליות: 
- המחיר המוצג לחבילת נופש בחו"ל הינו לאדם בהרכב זוגי, אלא אם צוין אחרת.
- לצורך מיצוע ויצירת מכנה משותף, הנובע מהשוני המוגדר בין שיטות לקטלוג והערכת בתי מלון בכל מדינה ומדינה בעולם, מודגש בזאת כי כל בתי המלון בהם עושה החברה שימוש בטיוליה, הינם מ"דרגה ראשונה" אשר שוות ערך במונחים מקובלים לדירוג של 3* ומעלה.
- החברה מתחייבת בזאת לספק לנוסעיה מלונות מדרגת 3* (דרגה ראשונה) ו/או למעלה מכך.
- בכל הפצותיה החברה מפרסמת "מלונות לדוגמא" (או דומים להם), אשר עומדים בקריטריון הנ"ל (3* ומעלה), אך היא אינה מתחייבת לספק את אותם מלונות בדיוק, שווים או טובים יותר מאלה שמופיעים בפרסומיה.
45. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון. 
אין לקאמינוס האפשרות להתחייב לקיומם של מיזוג אויר בחדרים, נוף, מיטה זוגית וכיוצא בזה.
46. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת "קאמינוס".
47. החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות "קאמינוס" להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.
48. אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.
49. קבלת החדרים במלון היא על פי המלאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "קאמינוס" יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-"קאמינוס" ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "קאמינוס" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך. 
בטיולים מאורגנים קאמינוס לא יכולה להבטיח את מיקום המלונות בערים. ייתכנו מקרים שהמלונות שהקבוצה תלון בהם יהיו מחוץ לערים או בערים סמוכות (זה אמור במיוחד בתקופות תערוכות/אירועים מיוחדים). אין בכך לשנות את מהות הטיול ותכניו.
50. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר בהרכב זוגי, אך אין באפשרות "קאמינוס" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.
51. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.
52. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת "קאמינוס" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק "קאמינוס" עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
53. כל הפרטים המפורסמים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.
54. יובהר כי "קאמינוס" אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
55. מיסי לינה –  בחלק מהערים והיעדים בעולם מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה . על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבתי המלון . המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומיות על הטלת מס הלינה , זאת בהתאם לרמת המלון .
חבילות עם תוכן הופעות ומוזיקה
56. ככל שחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון , "קאמינוס" אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים, לזמן הנסיעה וכד'.
57. כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ"ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא, חובה על הנוסע לקבל אישור מהמלון כי אכן השרות לא סופק בציון שעת העזיבה ולהצטייד בקבלה המאשרת כי הנוסע הזמין הסעה חלופית עקב כך. המארגן ישיב לנוסע את התמורה ששולמה על ידו בפועל בגין כך עם שובו לישראל כנגד הצגת האישור והקבלה כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם הנוסע לא יציג את המסמכים שלעיל יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה לנוסע.
58. אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת בוקר וארוחה עיקרית. בחלק מהמלונות חייב הלקוח לבחור בארוחת הערב כארוחה עיקרית (אין אפשרות לארוחת צהריים)
רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי
59. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין ל-"קאמינוס" כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגורע מזכותך לתבוע פיצוי או כל סעד אחר, בגין נזקים שנגרמו לך בעקבות העברה כאמור.
שירותים עונתיים –
60. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. "קאמינוס" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.
61. בריכות השחייה – הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד , ואין ל"קאמינוס" כל אחריות ביחס להפעלת הבריכה במלון.
62. מיזוג אוויר – הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלת המיזוג כמו גם שעות הפעלת המיזוג משתנים ממלון למלון.
במספר מלונות בעולם מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה.  בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי-אוגוסט ועד לאמצע ספטמבר. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות "קאמינוס" והיא לא תישא בכל אחריות שהיא אף אם מצויין בתיאור שהמלון מצוייד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל.
שירותים נוספים במלון
63. מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד.
64. "קאמינוס" אינה אחראית לזהות השירותים שיינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים, כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון. יובהר כי החרגה זו מתייחסת גם לחבילות נופש על בסיס "הכל כלול".
65. בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראליים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם המארגן. תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה התעופה לטיסתו חזרה.
66. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של המארגן באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשרותי העברה (כאמור לעיל) אותם רכש הנוסע מהמארגן וכי אין המארגן נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כלשהם אותם לא רכש הנוסע מהמארגן.
טז. ביטול יציאה 
67. "קאמינוס" תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה.
68. "קאמינוס" תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.
69. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או ש"קאמינוס" תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי המקדמה לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "קאמינוס".
יב. נזקים – ביטוח
70. "קאמינוס" לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת "קאמינוס" ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.
71. כמו כן, לא תהא "קאמינוס" אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.
72. "קאמינוס" מציעה לנוסע לבטח עצמו עם ביצוע ההזמנה על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
73. "קאמינוס" ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
74. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול"קאמינוס" אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות "קאמינוס".
יג. סיכול עסקה
לפי סע' 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 עקב ענין  שאינו קשור במזמין
א. הקבוע בפרק זה גובר על כל דבר אחר הקבוע בתקנון, אלא-אם-כן ייאמר בפרק זה אחרת.
ב. כמו-כן, הקבוע בפרק זה לא יחול כאשר עדיין עומדת לצרכן זכות לביטול העסקה על-פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן.
ג. הקבוע בפרק זה יחול במקרים שבהם ביצוע העסקה הפך לבלתי אפשרי, או לשונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין המזמין לבין "קאמינוס", כתוצאה מנסיבות שאינן קשורות במזמין, ואשר לגביהן חל כל המפורט להלן –
(1)  הנסיבות לא היו ידועות מראש בעת ביצוע ההזמנה.
(2)  לא ניתן היה לדעת על הנסיבות מראש, בעת ביצוע ההזמנה.
(3)  לא ניתן היה למנוע את התרחשות ו/או התקיימות הנסיבות.
ב. בהתקיים כל התנאים המצטברים שלעיל, ובכפוף לכך שהעסקה בוטלה ע"י המזמין, או התבטלה ו/או לא בוצעה שלא מטעמים הקשורים ב"קאמינוס" בלבד,  יחול הקבוע להלן, בהתאם לסוגי העסקאות שיפורטו להלן –
 
טיולים מאורגנים, וחבילות נופש:
(1) "קאמינוס" תעניק למזמין שובר זיכוי בסכום השווה למלוא הסכום ששולם ע"י המזמין בעת ביצוע העסקה (להלן – "שובר זיכוי").
(2) על שובר הזיכוי יחולו כל הכללים שלהלן 
(א) שובר הזיכוי יהא ניתן לניצול לשם רכישה של שירותים מ"קאמינוס", ללא הגבלה לגבי סוג השירותים.
(ב)  שובר הזיכוי יודפס או ייכתב על נייר שאינו מחיק, ואינו דוהה.
(ג) השובר יהיה תקף למשך שנתיים מיום מסירתו לידי המזמין.
(ד) מימוש השובר לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה למזמין בעת ביצוע ההזמנה המקורית, אלא בהצגת השובר בלבד.
(ה) מימוש השובר לא יהיה מוגבל למכירות מסוגים מסוימים בלבד, ובכלל זה ניתן יהיה לממשו גם במכירה מיוחדת, או במכירה במבצע, או במכירת סוף עונה, וכיו"ב.
(ו) ככל שבעת המימוש ימומש שיעור של פחות מ-95% מסכום השובר, יינתן בידי המזמין שובר זיכוי חדש בשיעור ההפרש שלא מומש מתוך השובר המקורי.
(ז) ככל שבעת המימוש ימומש שיעור של 95% לפחות מסכום השובר, יהיה זכאי המזמין לקבל מ"קאמינוס" החזר כספי בסכום ההפרש הכספי שלא מומש מתוך השובר המקורי.
(3) לחילופין, ועל-פי בקשת המזמין בכתב, יהיה זכאי המזמין לכך ש"קאמינוס" תחזיר לו כספים בסכומים ובתנאים שלהלן, ולאחר ניכוי דמי ביטול, בהתאם לסוגי העסקאות המפורטים להלן –
(א) חבילות נופש
(1) בכפוף לקבלת כל ההחזרים הכספיים מכל הספקים הקשורים בהזמנה (להלן – "הספקים הקשורים"), ולאחר קבלתם, תחזיר "קאמינוס" למזמין את מלוא הסכום ששולם על-ידו, בניכוי דמי ביטול בסך השווה ל-90 $ (תשעים דולר) לכל אדם, או בניכוי דמי ביטול לפי הקבוע לעיל בסע' 33 לתקנון לגבי עסקאות שלא ניתן עוד לבטלן לפי חוק הגנת הצרכן, לפי הנמוך מבין שני הסכומים הנ"ל.
(2) כספים שלא יוחזרו ל"קאמינוס" מן הספקים השונים, או מי מהם, לא יוחזרו למזמין.
(3) ההחזר הכספי יבוצע בבת אחת, בסמוך לאחר שיתברר סכום ההחזרים הכספיים מן הספקים הקשורים.
(ב) טיולים מאורגנים
(1) בכפוף לקבלת כל ההחזרים הכספיים מכל הספקים הקשורים בהזמנה, ולאחר קבלתם, תחזיר "קאמינוס" למזמין את מלוא הסכום ששולם על-ידו, בניכוי דמי ביטול ל"קאמינוס" בסך השווה ל-90 $ (תשעים דולר) לכל אדם.
(2) כספים שלא יוחזרו ל"קאמינוס" מן הספקים השונים, או מי מהם, לא יוחזרו למזמין.
(3) ההחזר הכספי יבוצע בבת אחת, בסמוך לאחר שיתברר סכום ההחזרים הכספיים מן הספקים הקשורים.
(ג) ככל שהסכום הכולל ששולם ע"י המזמין עבור מוצר ממוצרי "קארמינוס" הינו נמוך מדמי הביטול הקבועים לעיל, לא יעלה סכום דמי הביטול ל"קאמינוס" על הסכום הכולל ששילם המזמין.
יד. מדיניות פרטיות
"קאמינוס" מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר.
מסירת פרטים בעלי אופי אישי באתר
פעולות מסוימות באתר "קאמינוס" טעונות הרשמה של הגולש. במסגרת ההרשמה יידרש הגולש למסור מידע אישי, דוגמת שם, תאריך לידה, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום ועוד

מאגר המידע
חלק מהנתונים שנמסרים בעת ההרשמה באתר עשויים להישמר במאגר מידע מאובטח של "קאמינוס".

השימוש במידע
בעת השימוש באתרים ייתכן שיצטבר מידע על התנהגות הגולש, מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות שראה באתר, העמודים שבהם צפה, פעולות שביצע, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו, מיקומו הגיאוגרפי בעת הגלישה באתר ועוד. "קאמינוס" עשויה לשמור את המידע הנ"ל או חלקים ממנו במאגרי המידע שלה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שיימסרו ע"י הגולש בעת הרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
לאפשר לגולש להשתמש בשירותים שונים באתר
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
המידע שישמש את "קאמינטוס" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הגולש באופן אישי לשם יצירה ושימוש באזורים אישיים באתר לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים מטעם הגולש ובהסכמתו.
להתאים מוצרים, מודעות ותכנים שיוצגו לגולש בעת הביקור באתר "קאמינוס" לתחומי העניין של הגולש ו/או לקבוצת מין, גיל ו/או מקום מגורים, הכל על-פי הפרטים שמסר הגולש בעת ההרשמה. המידע שישמש את "קאמינוס" לצורך כך לא יזהה את הגולש אישית בשמו או בכתובתו.
גולש שהשאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, תהא "קאמינוס" רשאית לשלוח אליו מעת לעת מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרי "קאמינוס".
מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסמכתו ולחדול מקבלת חומר כזה באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה של "קאמינוס". בכל מקרה "קאמינוס" לא תמסור פרטים אישיים של גולש למפרסמים
ליצירת קשר עם גולש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את הגולש באופן אישילכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים והמוצרים באתר "קאמינוס"לשם תפעול ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם

מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו "קאמינוס" לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של גולש והמידע שנאסף על פעילות גולשים באתר (ככל שפרטים ומידע כאלה מזהים אישית את הגולש), אלא במקרים המפורטים להלן:
בעת רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים;
בעת שליחה והפצת דברי פרסום המותר ע"פ דין באמצעות פלטפורמות צד שלישי;
במקרה שגולש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהא "קאמינוס" רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
אם יינתן צו שיפוטי המורה ל"קאמינוס" למסור את פרטי הגולש או המידע אודותיו לצד שלישי;
במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין הצדדים;
בכל מקרה ש"קאמינוס" תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הגולש, או של צד שלישי;
במקרה שקאמינוס תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות הגולשים באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי הגולשים.
"קאמינוס" תהיה רשאית להעביר לשותפיה העסקיים כל מידע לא מזהה אישית אודות הגולש אשר נאסף על ידיה בעת שימוש באתר, על מנת שאלו יתאימו עבור הגולש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות של הגולש ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגורים, או כל מאפיין אחר. כמו כן, הגולש מסכים כי שותפיה העסקיים של "קאמינוס" יהיו רשאים לשמור מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

Cookies
האתר משתמש ב-Cookies("עוגיות") לצורך פעולה שוטפת ותקינה. כפועל יוצא מכך, נאספים נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולש ולצרכי אבטחת מידע. Cookiesהן קבצי טקסט שיוצר הדפדפן לפי פקודה שיוצאת ממחשבי "קאמינוס". תוקפן של חלק מה- Cookiesיפוג כאשר הגולש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. קבצי ה-Cookiesמכילים מידע מגוון כדוגמת דפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן ששהה באתר, מאין הגיע לאתר, חיפושים שביצע בו ועוד.
גולש שאינו מעוניין לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. לשם כך יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, מתוך תפריט האפשרויות של הדפדפן ניתן גם למחוק את ה- Cookiesבמחשב בכל רגע. עם זאת חשוב לדעת, כי שינוי הגדרות ומחיקת Cookiesבדפדפן עלולים לגרום לפגיעה בחוויית הגלישה ולמניעת שימוש של הגולש בחלק מהשירותים והתכונות באתר "קאמינוס" או באתרי אינטרנט אחרים.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
"קאמינוס" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בכפוף לכל דין.
טו. חילוקי דעות
75. סוכני "קאמינוס", נציגיה או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם/או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י "קאמינוס" בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה וקבלת אישור רשמי על כך בכתב מאת "קאמינוס".
76. בתלונות לאחר סיום הנופש יש לפנות בכתב למייל info@caminos.co.ilאו לפקס 03-5615424